หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย : jiraporn
อ่าน : 218
ศุกร์์ ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ฉบับที่ 10 ซึ่งมีคำสั่งให้ปิดสวนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันเพื่อการออกกำลังกาย นันทนาการหรือกิจกรรมอื่นใด ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทุกแห่ง ยกเว้นสาธารณะฝายหนองหวายที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ให้เป็นตามประกาศเดิม เว้นแต่ พื้นที่สาธารณะที่เป็นการจัดตลาด จำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้ได้ผลอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
    เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดขอนแก่นและประเทศ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จึงประกาศปิดบริเวณลานกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม จะได้รับโทษมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563