ชื่อ - สกุล :นายเรืองฤทธิ์ ทองศรี
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : นักบริหารงาน อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม :