ชื่อ - สกุล :นางสาวดวงพร แก้วโวหาร
ตำแหน่ง :จ้างเหมาบริการ(กู้ชีพ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :096-936-40
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :